GDPR Informace klientům při nakládání s osobními údaji advokátní kanceláří

 

Správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů je JUDr. Lubomír Procházka, ČAK: ev. č. 7088, se sídlem v Jevanech, Lesní 015, PSČ 281 66, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., (dále jen „správce“ nebo „advokát“) uvedené údaje o správci osobních údajů jsou zároveň údaji kontaktními.

Právním základem pro zpracování osobních údajů:

-  Smlouva o poskytování právních služeb

Bez poskytnutí osobních údajů není možné zastupovat subjektu údajů – klienta/mandanta (dále jen "klient" ale i „mandant“), což vyplývá i z podmínek uvedené smlouvy o poskytování právních služeb.

Účely zpracování osobních údajů:

-  Jednání o uzavření smlouvy o poskytování právních služeb.

-  Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem.

-  Plnění právní povinnosti, tj. za účely, které jsou stanoveny právními předpisy např. zákon č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii).

 

-  Uplatňování a ochrany práv a povinností z jednání o uzavření smlouvy a ze smluvního vztahu vzešlých, tj. z oprávněného zájmu správce.

 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

 

Správce zpracovává osobní údaje o klientech, kterým poskytuje své služby, o zájemcích o tyto služby, o osobách, které je zastupují, a o osobách, které zastupují nebo jednají za klienty - právnické osoby a dále i o osobách, které již klienty správce být přestaly. Správce zpracovává pouze ty osobní údaje osob dle předchozí věty, které mu tyto osoby samy nebo prostřednictvím svého zástupce poskytly nebo které získal z veřejných seznamů nebo které oprávněně získal jiným způsobem. Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 

-základní identifikační údaje - zejména jméno, příjmení, rodné příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, místo a země narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, případně i údaje uvedené na občanském průkazu nebo pasu,

 

-kontaktní údaje - korespondenční adresa, telefonní čísla, elektronická adresa, apod.,

 

-popisné údaje - elektronická komunikace a obecně všechny další údaje, které jsou spojeny s klientem a s předmětem právního zastoupení, mezi nimiž mohou být i citlivé údaje,

 

-údaje o 3. osobě – osobní údaje, které klient správci sdělí o 3. osobách, které se rovněž účastní na případném sporu nebo které jsou potřebné pro řešení právní věci, k níž je právní zastoupení uděleno (např. údaje dlužnících, spoludlužnících, ručitelích, údaje o protistraně sporu, apod.),

 

 

Zpracovávány dále budou všechny relevantní údaje, které klient správci sdělil při jednání o uzavření smlouvy, které uvedl přímo do smlouvy a které správci sdělí v průběhu trvání smluvního vztahu.

 

Kategorie možných příjemců osobních údajů:

·       Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)

·       Poskytovatelé údržby informačního systému

·       Pojišťovny

·       Subjekty poskytující poradenství nebo služby správci

·       Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

 

Doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR). Z důvodu oprávněného zájmu advokáta budou osobní údaje dále zpracovávány po dobu, kdy jsou klient nebo advokát oprávněni podle příslušných právních předpisů uplatnit vůči sobě práva a nároky vzešlé z jednání o uzavření smlouvy a z vlastního smluvního vztahu tj. s přihlédnutím k promlčecím lhůtám dle zákona č. 89/2012 Sb.

Práva klienta:

·       Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo, kdykoli doplnit.

·       Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

·       Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

·       Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Vzor žádosti subjektů údajů je k dispozici na internetových stránkách České advokátní komory. (https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=18804)

 

Ochrana osobních údajů:

 

Osobní údaje jsou chráněny systémem bezpečnostních opatření technického i organizačního charakteru, jež jsou pravidelně kontrolovány, vyhodnocovány a aktualizovány. Advokát zajišťuje nejlepší možnou ochranu dat před neoprávněným přístupem nebo přenosem, ztrátou, zničením nebo možným zneužitím a jejich zabezpečení v souladu s GDPR a dalšími právními předpisy vyžaduje i od všech svých zaměstnanců a případných zpracovatelů.

 

Údaje, které advokátovi klient poskytujete, jsou chráněny mlčenlivostí advokáta a všech jeho zaměstnanců, přičemž povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru.

Copyright © 2019 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. Lubomír Procházka